تماس با مسئولینارتباط با ماعضویت و ورود اعضاعضویت و ورود اعضانقشه سایتنقشه سایتاعضای هیات علمیاعضای هیات علمیدانشجویاندانشجویانصفحه اصلی
English page
header
كرسي‌هاي يونسكو

 

برنامه دانشگاه‌هاي همزاد/كرسي‌هاي يونسكو

برنامه دانشگاه‌هاي همزاد در سال 1992، پس از تصويب قطعنامه‌اي در بيست‌وششمين كنفرانس عمومي يونسكو آغاز شد. هدف از تشكيل اين برنامه مقابله با پديده فرار مغزها در كشورهاي جنوب از طريق توسعه همكاري بين دانشگاهي و به اشتراك‌گذاردن دانش در بين كشورهاي شمال- جنوب و جنوب- جنوب بر اساس همبستگي فكري و تفاهم علمي است.
اين برنامه يكي از وسايل ظرفيت‌سازي علمي كشورهاي در حال توسعه و توسعه‌نيافته در چارچوب توسعه پايدار به شمار مي‌آيد. برنامه دانشگاه‌هاي همزاد شامل آموزش، تحقيق و مبادله اطلاعات در بين دانشگاه‌ها است و چارچوبي را براي مبادله اطلاعات در زمينه‌هاي فعاليت يونسكو يعني آموزش، علوم طبيعي، علوم اجتماعي و انساني، فرهنگ، ارتباطات و اطلاعات فراهم مي‌‌كند. شركت‌كنندگان اصلي در اين برنامه دانشگاه‌ها، مراكز پژوهشي، انجمن‌هاي علمي، بنيادها و سازمان‌هاي دولتي و غير دولتي، بخش‌هاي خصوصي و عمومي فعال در حوزه آموزش عالي است.
نوع كار دانشگاه‌هاي همزاد گسترده و متنوع است كه از آن ميان مي‌توان فعاليت‌هاي پژوهشي، برگزاري جلسات سخنراني، گردهمايي و كنفرانس در سطوح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي، اعزام دانشجو و استاد و تشكيل دوره‌ها و كارگاه‌هاي آموزشي را نام برد.
براي ايجاد شبكه دانشگاه‌هاي همزاد در سطوح ملي يا منطقه‌اي، گروه‌هاي دانشگاهي در كشورهاي مختلف (شمال-جنوب، جنوب-جنوب) مي‌توانند طرح پيشنهادي خود را به صورت كتبي به كميسيون‌هاي ملي يونسكو ارائه دهند تا اين كميسيون‌ها ارزيابي‌هاي لازم را به عمل آورند و زمينه را براي ايجاد شبكه مورد نظر فراهم كنند.
كرسي‌هاي يونسكو كه در چارچوب شبكه دانشگاه‌هاي همزاد قرار مي‌گيرد، ارگان‌هايي ملي يا منطقه‌اي است كه پيرامون يك موضوع خاص علمي فعاليت مي‌كند. يك كرسي يونسكو مي‌تواند به عنوان واحد جديد آموزشي يا پژوهشي در يك دانشگاه يا نهاد تحقيقاتي در حوزه آموزش عالي براي دوره‌اي سه‌ساله تشكيل شود. اين واحد بايد داراي سرپرست و مدير علمي برجسته در آن حوزه تخصصي، تعدادي پژوهشگر و اعضاي هيئت علمي متخصص و دانشجو و محقق باشد كه به انجام تحقيقات در سطوح عالي آموزشي و پژوهشي بر اساس زمينه فعاليت كرسي بپردازند. همچنين كرسي يونسكو مي‌تواند در يك گروه آموزشي دانشگاهي از طريق تقويت برنامه‌هاي آموزشي/پژوهشي موجود در يك حوزه خاص تشكيل شود. نهادهايي كه تمايل به ايجاد كرسي‌هاي يونسكو دارند بايد درخواست كتبي خود را به كميسيون ملي يونسكو- ايران ارسال كنند تا پس از تكميل فرم‌هاي مربوط و مدارك مورد نياز ارزيابي‌هاي لازم انجام شود.
از آن‌جا كه برنامه دانشگاه‌هاي همزاد و كرسي‌هاي يونسكو منبع تأمين اعتبار مشخصي در يونسكو و كميسيون ملي ندارد، نهادهاي درخواست‌كننده بايد در صدد تأمين اعتبار مالي از منابع ملي، منطقه‌اي يا بين‌المللي از جمله وزارتخانه‌ها و نهادهاي دولتي در سطح ملي، نهادهاي همكاري‌هاي دوجانبه و چند جانبه بين‌المللي مانند صندوق حمايت از كودكان سازمان ملل، دفتر توسعه عمران ملل متحد، بانك جهاني، سازمان‌هاي بخش خصوصي، سازمان‌هاي غيردولتي و برنامه مشاركت يونسكو يا بخش‌هايي از بودجه مقرر يونسكو با شرايط خاص باشند.
با پيگيري كميسيون ملي يونسكو تا كنون كرسي‌هاي يونسكويي زير در ايران تشكيل شده است:

كرسي يونسكو در فناوري معماري اسلامي و گفتگوي بين فرهنگي
تاريخ تاسيس: 1390
مكان: دانشگاه تهران
نام رئيس كرسي: پروفسور محمود گلابچي
اهداف ايجاد كرسي:
- طراحي و توسعه برنامه‌هاي علمي و پژوهشي و فعاليت‌هاي مربوط به ظرفيت‌سازي در حوزه فناوري معماري اسلامي و گفتگوي بين فرهنگي به عنوان يك موضوع بين ‌رشته‌اي
- ايجاد واحدهاي آموزشي از راه دور و يادگيري الكترونيكي و توسعه برنامه‌هاي درسي و مواد آموزشي متناسب با شرايط داخلي كشورهاي منطقه
- انتشار مجله بين‌المللي فناوري معماري اسلامي و گفتگوي بين فرهنگي و كمك به انتشار ساير نشريات ادواري در خصوص فناوري معماري اسلامي و گفتگوي بين فرهنگي
- ايجاد شبكه و تقويت پيوند بين دانشگاه‌ها و كرسي‌هاي مربوط و طراحي سمپوزيوم‌ها و كنفرانس‌هاي علمي و تخصصي در مورد موضوع‌هاي مربوط به فناوري معماري اسلامي و گفتگوي بين فرهنگي
نشاني: دانشگاه تهران، پرديس هنرهاي زيبا، دانشكده معماري، كرسي فناوري معماري اسلامي و گفتگوي بين فرهنگي
شماره تلفن/دورنگار: 6640969-661113477-66972083-009821

كرسي يونسكو در زمينه كارآفريني
تاريخ تأسيس: 2010/1389
مكان: دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران
رئيس كرسي: دكتر سيد نظام­‌الدين فقيه 


اهداف ايجاد كرسي:
- ارتقاي نظام يكپارچه‌اي از تحقيق، تعليم و جمع‌آوري اسناد و اطلاعات در حوزه كارآفريني
- برنامه‌ريزي و توسعه برنامه‌هاي علمي و پژوهشي و فعاليت‌هاي ظرفيت‌سازي در حوزه كارآفريني به عنوان يك موضوع بين ‌رشته‌اي
- ايجاد واحدهاي آموزشي از راه دور و يادگيري الكترونيك
- توسعه مواد آموزشي و برنامه‌هاي درسي متناسب با شرايط محلي كشورهاي منطقه
- انتشار يك مجله بين‌المللي در زمينه كارآفريني، حمايت از انتشار ساير نشريات ادواري در زمينه كارآفريني و توسعه فعاليت‌هاي ترويجي
- تقويت شبكه‌سازي و ايجاد ارتباط بين صنعت و دانشگاه و نيز برگزاري سمپوزيوم‌ها و كنفرانس‌هاي تخصصي و علمي در خصوص موضوع‌هاي مربوط به كارآفريني كه باعث گسترش ارتباطات بين دانشگاهي مي‌شود و درك مشترك بين صنعت و دانشگاه ايجاد كمك مي كند.
نشاني: تهران، كارگر شمالي، خيابان شهيد فرشي مقدم (شانزدهم)، دانشكده كارآفريني، كرسي يونسكو در كارآفريني
تلفن: 88225003


كرسي يونسكو در زمينه همكاري صنعت و دانشگاه در فرآيند توسعه پايدار
تاريخ تأسيس: 2009/1388
مكان: سازمان پژوهش‌هاي علمي- صنعتي ايران
رئيس كرسي: محمدحسن شجاعي‌فرد
اهداف ايجاد كرسي:
- توسعه اقتصادي، اجتماعي و آموزشي
- رشد اشتغال
- بهبود همكاري بين صنعت و دانشگاه
- بهبود تحقيقات تكويني و گسترش پژوهش‌هاي كاربردي
- گسترش مراكز پژوهشي نوآور در دانشگاه‌ها

كرسي يونسكو در زمينه مديريت، برنامه‌ريزي و تضمين كيفيت در آموزش عالي
تاريخ تأسيس: 2008/1387
مكان: مؤسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش عالي
اهداف ايجاد كرسي:
- تحول و توسعه سياست‌گذاري در حوزه آموزش عالي
- برنامه‌ريزي و مديريت در آموزش عالي
- پايه‌گذاري پژوهش و تحقيقات بنيادين
- نهادينه‌كردن آموزش عالي
- تضمين كيفيت و ارتقاي سطح آموزش عالي در تعاملات منطقه‌اي و بين‌المللي
نشاني: تهران، خيابان آفريقا، كوچه گلفام، پلاك 70
تلفن: 22053205 - دورنگار: 22050338
نشاني الكترونيكي: info@ucmpgahe.ir

كرسي يونسكو در زمينه آموزش سلامت
تاريخ تأسيس: 1383
مكان: مركز تحقيقات ايمونولوژي آسم و آلرژي/دانشگاه علوم پزشكي تهران
رئيس كرسي: دكتر مصطفي معين
اهداف ايجاد كرسي:
- يكپارچه‌‌كردن سامانه تحقيق، آموزش و جمع‌آوري اطلاعات و ثبت آنها در حوزه آموزش سلامت
- تسهيل ارتباطات بين‌المللي محققان و استادان متخصص شاغل در دانشگاه‌ها يا ديگر مراكز تحقيقاتي ايران
- كمك به تحقق يك نظام هدفمند آموزشي در سطوح مختلف جامعه و كاركنان بخش بهداشت براي ارتقاي سلامت جامعه و گسترش تحقيقات
نشاني: تهران، انتهاي بلوار كشاورز، خ دكتر قريب، مركز طبي كودكان، مركز تحقيقات ايمونولوژي، آسم و آلرژي
تلفن: 66938545 - دورنگار: 66428995
نشاني الكترونيكي: unesco@hbi.ir www.unesco.hbi.ir

كرسي يونسكو در زمينه حقوق بشر، صلح و دموكراسي در دانشگاه شهيد بهشتي
تاريخ تأسيس: 1380/ 2001
مكان: دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي
رئيس كرسي: دكتر جعفر كوشا
اهداف كرسي:
- انجام پژوهش‌هاي بنيادين و كاربردي در زمينه حقوق بشر، حقوق شهروندي، صلح و دموكراسي، فلسفه حقوق و دين و اخلاق زيستي
- آموزش حقوق شهروندي، حقوق بشر در ابعاد مختلف مدني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با توجه به فرهنگ ديني و ملي
- تلاش براي فراهم‌كردن مشاركت كشور در فرآيند تدوين و توسعه نظام بين‌المللي حقوق بشر
- تلاش براي مشاركت انديشمندان كشور و ارائه نظريه‌هاي جديد درباره حقوق شهروندي، رابطه بين دين و حقوق بشر، صلح و دموكراسي و فلسفه حقوق
- فراهم‌كردن توانايي‌هاي لازم براي همكاري مستمر با مراكز مشابه و سازمان‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي، دولتي و غير دولتي
- تربيت كادر علمي، آموزشي و پژوهشي و متخصصان كشور. همچنين بومي‌كردن مفاهيم و راه‌كارهاي مربوط به آن با حفظ احترام به جهان‌شمولي حقوق بشر
نشاني: تهران، بزرگراه شهيد چمران، اوين ، دانشگاه شهيد بهشتي
شماره تلفن/ دورنگار: 13-22431911

كرسي يونسكو در زمينه مديريت بلاياي طبيعي

مكان: پژوهشكده و مركز آموزش عالي علمي كاربردي سوانح طبيعي
اهداف ايجاد كرسي:
- ايجاد ارتباط ميان موسسات آموزشي پژوهشي و مراكز تحقيقاتي در زمينه مديريت بلاياي طبيعي
- آموزش كارشناس و نيروي انساني براي اجراي مديريت بلاياي طبيعي
- برنامه‌ريزي براي برگزاري فعاليت‌هاي آموزشي در زمينه فعاليت كرسي به عنوان موضوعي بين بخشي 
رئيس كرسي: دكتر عباس جزايري
نشاني: تهران، خيابان ولي عصر، خيابان فياضي، كوچه شبديز، پلاك 9
تلفن: 22646963 
فكس: 22009453

كرسي يونسكو در زمينه بيوفيزيك ديابت
مكان: موسسه بيوفيزيك و بيوشيمي دانشگاه تهران
رئيس كرسي: دكتر موسوي موحدي
اهداف ايجاد كرسي:
- تقويت سيستم پژوهشي، آموزشي، اطلاعاتي و فعاليت‌هاي مستندسازي در زمينه بيوفيزيك ديابت
- تسهيل همكاري ميان محققان بين‌المللي برجسته و گروه پژوهشي دانشگاه
نشاني: تهران، خيابان انقلاب، دانشگاه تهران
تلفن: 66403957 - دورنگار: 66404680

كرسي يونسكو در آموزش مهندسي
تاريخ تاسيس: 6/2/1393
مكان: پرديس دانشكده‌هاي فني دانشگاه تهران
رئيس كرسي: پروفسور حسين معماريان
اهداف ايجاد كرسي
ايجاد سيستمي منسجم براي پژوهش، آموزش و بازآموزي، اطلاع‌رساني، مستندسازي در زمينه آموزش مهندسي و تسهيل همكاري بين مراكز علمي و پژوهشگران طراز اول جهاني با اعضاي هيئت علمي پرديس دانشكده هاي فني، دانشگاه تهران و ديگر مراكز آموزش عالي كشور و همچنين مراكز آموزش مهندسي در كشورهاي منطقه و فراتر از آن.
اهداف خاص
- انجام پژوهش‌هاي مشترك درباره وجوه مختلف آموزش مهندسي در كشور، شناسايي چالش‌ها و پيشنهاد راه‌كارها
- راه‌اندازي دوره‌هاي تحصيلات تكميلي در زمينه آموزش مهندسي
- گردآوري و نشر داده‌ها و اطلاعات در زمينه پيشرفت‌هاي جهاني در زمينه آموزش مهندسي 
- كمك به تقويت ارتباط بين صنايع و دانشگاه‌ها
- مشاركت در طراحي يك سيستم ملي ارزشيابي آموزش مهندسي
- همكاري نزديك با يونسكو در زمينه برنامه‌ها و فعاليت‌هاي مرتبط

نشاني: تهران- خيابان طالقاني، بين وصال و قدس، پلاك 429، طبقه اول، واحد 1، دفتر كرسي يونسكو در آموزش مهندسي
- تلفن: 88992215
- دورنگار: 88953188
- پست الكتروني: ucee@ut.ac.ir 
- وبگاه: www.ucee.ut.ac.ir

كرسي يونسكو در زمينه توسعه انرژي هاي جايگزين

مكان: دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات
رئيس كرسي: دكتر مجيد عباسپور
اهداف ايجاد كرسي:
- ارتقاء تحقيقات كاربردي در زمينه انرژي‌هاي جايگزين مانند باد، انرژي خورشيدي، گرمايي و ...
- دسترسي و تبادل اطلاعات در سطح كشور و منطقه به منظور كاهش وابستگي به سوخت‌هاي فسيلي
- تلاش در جهت تاسيس يك مركز منطقه‌اي در زمينه تحقيقات كاربردي انرژي‌هاي جايگزين

نشاني: دانشكده انرژي و محيط زيست دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات
صندوق پستي: 4933/14155

كرسي يونسكو در زمينه مديريت آب و محيط زيست براي شهرهاي پايدار
مكان: دانشگاه صنعتي شريف
رئيس كرسي: دكتر احمد ابريشم‌چي
اهداف ايجاد كرسي:
- ايجاد زمينه همكاري محققان برجسته بين‌المللي
- حمايت از همكاري بين‌المللي به‌وسيله كار با آژانس‌هاي تخصصي در زمينه آب
- همكاري و مشاركت با دانشگاه ها، موسسات، سازمان‌ها و دست اندركاران اقتصادي منطقه براي تبادل اطلاعات و تحقيقات با نگاهي به توسعه پايدار شهري، فرهنگ صلح و جلوگيري از خشونت
- ارتقاء سيستم يكپارچه تحقيقاتي، آموزشي و اطلاعاتي در زمينه مديريت آب و محيط زيست براي شهرهاي پايدار
نشاني: تهران، خيابان آزادي، دانشگاه صنعتي شريف
تلفن:66164238 - دورنگار: 66014828

 

 

1396/12/05 تاریخ به روزرسانی:
2818 تعداد بازدید:
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الكترونيكي شما    
شماره تلفن
توضيحات  
تغییر کد امنیتی  
كد امنيت  
 
کلیه حقوق وب سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه اصفهان می باشد
Powered by DorsaPortal